Ontwerpbestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje” Aa en Hunze

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje” Aa en Hunze

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. 

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van het perceel, kadastraal bekend Gieten, sectie I, nr. 400 en plaatselijk bekend als voormalig terrein campingterrein 't Gietertje, globaal gelegen tussen de percelen Veenakkers 17 en 19 en Veenakkers 23 te Gieterveen. Het plan is om de huidige (nu nog recreatie)bestemming te wijzigen in een woonbestemming teneinde (maximaal) een viertal kavels voor woningbouw (vrijstaande woningen) te realiseren.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit ligt vanaf 8 april 2021 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1680.GTVGIETERTJE-OB01). 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) - 267718 of via gebels@aaenhunze.nl. 

 www.ruimtelijkeplannen.nl nummer NL.IMRO.1680.GTVGIETERTJE-OB01

Bekijk hier het ontwerp raadsbesluit.
 

Bijlagen