Ontwerpbestemmingsplan Gieten, Middendorp 21

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9461BW 21
Publicatiedatum
07-07-2021
Einddatum
18-08-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan Gieten, Middendorp 21

Beschrijving


Ter inzage 

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Gieten, Middendorp 21 met ingang van 8 juli 2021 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is gedurende deze periode ook te raadplegen via de websites www.aaenhunze.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIEMIDDENDORP21-OW01).

Beschrijving 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van een 2-onder-1-kapwoning op het perceel Middendorp 21 in Gieten. 
 

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.