Ontwerpbestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij:  Ontwerpbestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. 

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van een Resort & Hotelaccommodatie ‘De Hondsrug’ bestaande uit circa 70 vakantiewoningen en een hotelvoorziening met diverse voorzieningen, op de percelen kadastraal bekend, Gasselte, sectie I, nrs. 392, 394 en 1020 en plaatselijk bekend Bosweg 2 (en 4) te Gasselte.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit ligt vanaf 25 maart 2021  gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit gedurende deze periode ook <hieronder> en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1680.BUIBOSWEG2GASSELTE-OB01). 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) - 267718 of via gebels@aaenhunze.nl. 

www.ruimtelijkeplannen.nl  NL.IMRO.1680.BUIBOSWEG2GASSELTE-OB01

Bijlagen