Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9468AA 13
Publicatiedatum
06-12-2018
Einddatum
16-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Annen dorp, Zuidlaarderewg tussen 13b en 15” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie U, nr. 905 en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg tussen huisnummers 13b en 15 te Annen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 6 december 2018 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode ook te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 18 of bij geen gehoor (0592) 26 78 14.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan “Annen dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt 54 dB voor beide nieuw op te richten woningen. Aangezien geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 december 2018 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het ontwerpbesluit hogere grenswaarde met bijbehorend akoestsich onderzoek gedurende deze periode ook te raadplegen.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB  Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Voor het indien van een mondelinge zienswijze kan binnen bovengenoemde termijn een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0592) – 267 718.

 

Bijlagen