Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg 93”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9468AD 93
Publicatiedatum
22-01-2020
Einddatum
04-03-2020
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen dorp, Zuidlaarderweg 93”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Annen dorp, Zuidlaarderweg 93” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op de percelen, kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nr. 1745 en 1746 en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg 93 te Annen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 23 januari 2020 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. te vinden. Gebruik hiervoor het plannummer NL.IMRO.1680.ANNZUIDLWG93-ON01.

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met team Ruimtelijk Beleid, tel. (0592) - 267718 of bij afwezigheid (14 - 0592).

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan “Annen dorp, Zuidlaarderweg 93”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt respectievelijk 58 en 59 dB voor de nieuw op te richten woningen. Aangezien geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde. 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 januari 2020 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten. 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB  Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Voor het indien van een mondelinge zienswijze kan binnen bovengenoemde termijn een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0592) - 267718 of bij afwezigheid (14 - 0592).