Ontwerpbestemmingsplan “Annen Dorp,herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9468AE 24
Publicatiedatum
16-01-2019
Einddatum
27-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een herontwikkeling van een bedrijfslocatie naar een woonlocatie. Op grond van het bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor de bouw van 15 (met mogelijkheid tot 17) woningen, onderverdeeld in:

  • 6 vrijstaande woningen (waarvan 3 aan de noordelijke rand);
  • 1 vrijstaande woning op het nu nog agrarisch in gebruik zijnde perceel (kadastraal bekend Anloo, sectie U, nrs. 1420 en 1422) aan de Zuidlaarderweg;
  • 4 x 2^1 kapwoningen (4 x 2) in het zogenaamde ‘middengebied’ en;
  • de mogelijkheid tot ombouw van het voormalige kantoor / maatschappelijke ruimte op het perceel Zuidlaarderweg 24 tot 2 reguliere woningen, op de percelen, kadastraal bekend Anloo, sectie U, nrs. 109, 857, 1177, 1178, 1324, 1326, 1420 en 1422 (alle geheel) en nrs. 767 en 1198 (beide gedeeltelijk) en plaatselijk bekend  Zuidlaarderweg 22a, 24 en 24b (en omgeving) en Schipborgerweg 9 te Annen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 17 januari 2019 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode ook hier te raadplegen en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 18 of bij geen gehoor (0592) 26 78 14.

Ontwerp ‘Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b en omgeving’

Vanwege de ligging van het plangebied acht de gemeente het gewenst om, in de lijn van ons welstandsbeleid, nadere eisen te stellen ten aanzien van beeldkwaliteit van de te realiseren bebouwing. Deze nadere eisen zijn verwoord in de notitie ‘Beeldkwaliteitsparagraaf Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b en omgeving” en dienen, om rechtskracht te verkrijgen, formeel vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Na vaststelling geldt deze notitie als toetsingskader voor bouwplannen.

Ter inzage

Het ontwerp van de Notitie ‘Beeldkwaliteitsparagraaf Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b en omgeving’ ligt vanaf 17 januari 2019, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan "Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)” gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is ook hier te raadplegen.

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp ‘Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Annen dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b en omgeving’ naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) – 26 77 18 of bij geen gehoor (0592) – 26 78 98.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling locatie Zuidlaarderweg 24b (e.o.)”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt maximaal 57 dB. Meer specifiek is uit berekeningen is vast komen te staan dat de geluidbelasting van een vijftal woningen ten gevolge van het wegverkeer op de Zuidlaarderweg op (maximaal) 57 dB komt, onderverdeeld naar:

  • woning 3, 55 dB;
  • woning 4, 57 dB;
  • woning 5, 55 dB;
  • woning 6, 54 dB;
  • woning 7, 56 dB.

Voor de overige woningen behoefd geen hogere grenswaarde aangevraagd te worden. Aangezien geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 januari 2019 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten en zijn ook hier te raadplegen.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB  Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Voor het indien van een mondelinge zienswijze kan binnen bovengenoemde termijn een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0592) – 26 77 18 of bij geen gehoor (0592) 26 78 14.

 

Bijlagen