Ontwerpbesluit 'hogere grenswaarde wegverkeerslawaai'

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
17-02-2021
Einddatum
31-03-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbesluit 'hogere grenswaarde wegverkeerslawaai'

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeurgrenswaarde (48 dB) op 4 woningen wordt overschreden, maar dat wel kan worden voldaan aan de maximale waarde van 53 dB. De gevelbelasting van deze 4 woningen bedraagt ten hoogste 50,7 dB. Voor de 4 woningen zal de volgende hogere grenswaarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer worden vastgesteld: 
-woning nummer 5, 49 dB;
-woning nummer 6,  50 dB;
-woning nummer 7,  50 dB;  
-woning nummer 8,  51dB

Aangezien geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde. 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 februari 2021 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. 
Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797. 


Ontwerp PDF

Bekijk hier het PFF-bestand. Dit document ligt ook er inzake bij de gemeentebalie.
 

Bijlagen