Ontwerpbeschikkingen uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbeschikkingen uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Hotel & Resort  De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.10, artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3˚ en artikel 2.14 Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Aanvraag: het bouwen van 70 recreatiewoningen:
-    Bouwen bouwwerk
-    Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Aanvraag: het bouwen van een hotel
-    Bouwen bouwwerk
-    Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Aanvraag: het bouwen van een vleermuisbunker
-    Bouwen bouwwerk
-    Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Zakelijke inhoud 

Er zijn drie aanvragen ingekomen voor de hierboven aangegeven onderdelen en gaat voorzien in de realisatie van een Resort & Hotelaccommodatie ‘De Hondsrug’ bestaande uit circa 70  vakantiewoningen en een hotelvoorziening met diverse voorzieningen, op de percelen kadastraal bekend, Gasselte, sectie I, nrs. 394 en 1020 en plaatselijk bekend Bosweg 2 te Gasselte. Tevens wordt vanuit het beeldkwaliteitsplan voorzien in een landschappelijke inpassing.
Initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht een planologische maatregel voor te bereiden om het bovenstaande mogelijk te maken. Voor de nieuw gewenste situatie heeft initiatiefnemer drie aanvragen omgevingsvergunning ingediend met daarbij het verzoek voor deze vergunningen af te wijken van het planologische regiem van het vastgestelde bestemmingsplan “Visiegebied Gasselterveld”.

Ter inzage legging

De ontwerp omgevingsvergunningen, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, liggen met ingang van donderdag 25 maart 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten ter inzage. Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken is ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘Afwijken van het bestemmingsplan bij omgevingsvergunning’ / ‘Ontwerpbesluit’). 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunningen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via het Klantcontact centrum fysieke omgeving, telefoonnummer (0592) 26 78 21 of via kccfo@aaenhunze.nl

Beroep

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen en belanghebbende is.

 

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u digitaal een zienswijze indienen dan kan dat via gemeente@aaenhunze.nl onder vermelding van 'Zienswijze Gasselterveld'. 

 

Meer informatie

Meer informatie en bijlagen zijn te vinden onder