Ontwerp bestemmingsplan 'Gasselte, De Brinken 2a'

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9462PE 2 a
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan 'Gasselte, De Brinken 2a'

Beschrijving


Ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselte, De Brinken 2a’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselte, De Brinken 2a’ met ingang van 18 maart 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten.

Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GTEDEBRINKEN2A-OW01


Met het bestemmingsplan wordt beoogd om op het perceel De Brinken 2a te Gasselte de uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw toe te staan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam).