Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9444XG 9
Publicatiedatum
09-03-2022
Einddatum
20-04-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo” met ingang van 10 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage liggen. 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft de toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling op het perceel Vredenheimseweg 9 te Grolloo. Het wijzigingsplan voorziet voor dit perceel in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Esdorpenlandschap’, met aanduiding ‘agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf’ met de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 5 en 6’ en gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – radiotelescoop 2’, naar de bestemming ‘Wonen – Voormalig agrarisch boerderjjpand’ (met de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 5 en 6’ en gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – radiotelescoop 2’), met daarbij een (extra) woonbestemming op het perceel kadastraal bekend Rolde, sectie U, nr. 1534 en plaatselijk bekend Vredenheimseweg 9 te Grolloo.
Op het perceel wordt ca. 850 m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en daarvoor in de plaats wordt een nieuwe compensatiewoning, direct aansluitend aan het huidige (nog agrarische) bouwvlak op het perceel gerealiseerd. De bestaande (vml.) agrarische bedrijfswoning blijft bestaan en verkrijgt ook een woonbestemming.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIVREDENHEIMSEWG9-OW01. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van 10 maart 2022 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 - 0592.