Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9463TH 45
Publicatiedatum
08-12-2021
Einddatum
19-01-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext” met ingang van 9 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage liggen. 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft de toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling op het perceel Stationsstraat 45 te Eext. Het wijzigingsplan voorziet voor dit perceel in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Esdorpenlandschap’, met aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf’ naar een woonbestemming in combinatie met de toevoeging van een extra bouwvlak met een woonbestemming op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie X, nr. 188 en plaatselijk bekend Stationsstraat 45 te Eext.
Op het perceel wordt ca. 900 m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en daarvoor in de plaats wordt een nieuwe compensatiewoning, direct aansluitend aan het huidige (nog agrarische) bouwvlak op het perceel gerealiseerd. De bestaande (vml.) agrarische bedrijfswoning blijft bestaan en verkrijgt ook een woonbestemming.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook <hieronder> te raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUISTATIONSSTR45-OW01. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van 9 december 2021 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 718.

 ruimtelijkeplannen.nl  NL.IMRO.1680.BUISTATIONSSTR45-OW01

document ontwerp wijzigingsbesluit
 

Bijlagen