Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder Woningbouw De Minhaar Papenvoort

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9447TT 13
Publicatiedatum
29-10-2020
Einddatum
10-12-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder Woningbouw De Minhaar Papenvoort

Beschrijving

Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’ met ingang van 29 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Papenvoort 13 is een voormalige grondgebonden veehouderij. Het agrarisch bedrijf is beëindigd. Inmiddels zijn de agrarische schuren gesloopt en de kuilvoerplaten verwijderd. Het bestemmingsplan Buitengebied voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming, waarbij tevens van de ‘ruimte-voor-ruimte-regeling’ gebruik kan worden gemaakt. Bij Papenvoort 13 houdt dat in dat er twee nieuwe woningen bestemd kunnen worden, omdat er meer dan 2.000 m2 agrarische bebouwing is gesloopt. De voormalige agrarische bedrijfswoning kan dan ook als woning worden bestemd, zodat het wijzigingsplan kan voorzien in drie bestemde woningen. 

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIPAPENVOORT13-OW01
Belanghebbenden kunnen met ingang van 29 oktober 2020 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam) of bij afwezigheid 14 0592.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder Woningbouw De Minhaar Papenvoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de Wet Geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’, genaamd ‘Woningbouw De Minhaar Papenvoort’.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt 49 dB voor de twee nieuw op te richten woningen die vanaf de weg De Minhaar in Papenvoort worden ontsloten. Aangezien geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde van 48 dB kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde. 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 oktober 2020 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. 

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Voor het indien van een mondelinge zienswijze kan binnen bovengenoemde termijn een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0592) – 267743 (Dhr. Van Dam) of bij afwezigheid 14 0592.