Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9658PK 1
Publicatiedatum
08-07-2020
Einddatum
19-08-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen” met ingang van 9 juli 2020 gedurende 6 weken ter inzage liggen. 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft de toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling op het perceel Kruisweg 1 te Eexterveen. Het wijzigingsplan voorziet voor dit perceel in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch - Veenontginningenlandschap’, met aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel gemengd agrarisch bedrijf’ naar een drietal woonbestemmingen op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie AA, nrs. 299 en 300 en plaatselijk bekend Kruisweg 1 te Eexterveen;

Op het perceel wordt ca. 2.400 m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en daarvoor in de plaats worden twee nieuwe compensatiewoningen op het perceel gerealiseerd. De bestaande (vml.) agrarische bedrijfswoning blijft bestaan en verkrijgt ook een woonbestemming.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl . Gebruik hiervoor de IMRO-code NL.IMRO.1680.BUIKRUISWEG1-OW01.

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen met ingang van 9 juli 2020 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 718.