Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9657PD 36
Publicatiedatum
07-11-2019
Einddatum
19-12-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” met ingang van 7 november 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt. 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’’ op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie AA, nr. 162 en plaatselijk bekend Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen met ingang van 7 november 2019 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 718.