Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9443TK 42
Publicatiedatum
25-05-2020
Einddatum
06-07-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’ met ingang van 25 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Het ontwerp wijzigingsplan beoogt een aanpassing van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf Hoofdstraat 42 Schoonloo. Een deel van het huidige bouwvlak aan de zuidoostkant komt dan buiten het nieuwe bouwvlak te liggen. Het deel dat ‘wegvalt’ aan de zuidoostkant wordt toegevoegd aan de noordwestkant. Het bouwvlak blijft net zo groot als het nu is, namelijk 1 hectare.  
In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is een bevoegdheid opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen. Hiervan willen burgemeester en wethouders nu gebruik maken naar aanleiding van een aanvraag door de eigenaar van het perceel.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIHS42SCHOONLOO-OW01
Belanghebbenden kunnen met ingang van 25 mei 2020 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam).