Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
27-01-2021
Einddatum
10-03-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo’ met ingang van 28 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Het ontwerp wijzigingsplan beoogt om voor Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo de agrarische bedrijfsbestemming te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen – Voormalig Boerderijpand’. De twee bedrijfswoningen mogen dan als reguliere woning gebruikt worden en de agrarische bedrijfsbestemming wordt beëindigd.

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIHS36SCHOONLOO-OW01


Belanghebbenden kunnen met ingang van 28 januari 2021 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam).