Ontwerp wijzigingsplan "Annen Dorp, Kruisstraat 18” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9468CM 18
Publicatiedatum
16-01-2019
Einddatum
27-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Annen dorp, Kruisstraat 18” met ingang van 17 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor de wijziging van de bestemming ‘Detailhandelsdoeleinden’ naar ‘Wonen -  3’ op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie U, nr. 221 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Kruisstraat 18 te Annen.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook hier te raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen met ingang van 17 januari 2019 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 718.

Bijlagen