Ontwerp wijzigingsplan "Anloo Dorp, Annerweg 21” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9467PA 21
Publicatiedatum
16-04-2020
Einddatum
28-05-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Anloo Dorp, Annerweg 21” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Anloo Dorp, Annerweg 21” met ingang van 16 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage ligt. 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch - Bedrijf’ naar ‘Wonen’’ op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie K, nr. 2593 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Annerweg 21 te Anloo.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gebruik hiervoor IMRO-nummer NL.IMRO.1680.ANLANNERWEG21-OW01. Belanghebbenden kunnen met ingang van 16 april 2020 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 718.