Ontwerp bestemmingsplan ’t Ruige Veld Rolde ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
28-09-2021
Einddatum
09-11-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ’t Ruige Veld Rolde ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, dat het ontwerp bestemmingsplan ’t Ruige Veld Rolde met ingang van 30 september 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDEASSERSTR23-OB01

Op 3 juni 2021 heeft de raad de Toekomstvisie ’t Ruige Veld Rolde vastgesteld. Deze visie geeft aanleiding om het huidige bestemmingsplan ‘Rolde Dorp’, voor zover van toepassing op ’t Ruige Veld, te herzien. Op 28 november 2019 en 8 oktober 2020 heeft de raad voorbereidingsbesluiten genomen voor het gebied waar het nu voorliggende ontwerp bestemmingsplan betrekking op heeft (Asserstraat 23 en 23a te Rolde). Dit is gedaan om ongewenste planologische ontwikkelingen te voorkomen in voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan. 

In de Toekomstvisie zijn twee mogelijke scenario’s opgenomen. Scenario 1 betreft de handhaving van de huidige maatschappelijke bestemming, maar waarbij de mogelijkheid van welk nachtverblijf dan ook vervalt. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in dit scenario. Voor de volledige inhoud van het ontwerp bestemmingsplan wordt verwezen naar het plan dat ter inzage ligt.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan kunt u hiervoor via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam) een afspraak maken. Bij geen gehoor kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0592 een terugbelverzoek indienen.