Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw en IJsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ en bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
24-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw en IJsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GRWBVREDENHEIMSEWG-OB01).

Het ontwerp bestemmingsplan maakt een andere ruimtelijke invulling mogelijk dan het voorontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Vredenheimseweg Grolloo’. Er is nu nog slechts sprake van 3 nieuwe vrijstaande woningen en de bestaande woning Vredenheimseweg 1. Dat betekent nog wel een toename van 2 vrijstaande woningen ten opzichte van wat nu al mogelijk is in het bestemmingsplan Buitengebied. Ook voorziet het ontwerp bestemmingsplan in een verplaatsing van de ijsbaan naar een locatie tussen de Vredenheimseweg en De Pol, omdat op een deel van de bestaande ijsbaan woningbouw gepland is.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge zienswijze willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 743.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij voor het bestemmingsplan ‘Woningbouw en IJsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben afgesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het verhaal van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan, de overdracht van het openbare gebied na realisatie van de woningen en het verplichten tot verplaatsing van de ijsbaan zoals beoogd in het ontwerp bestemmingsplan.
De anterieure overeenkomst ligt met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Bijlagen