Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
15-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ met ingang van 16 mei 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDEZUIDESGRKRLOC-OB01

Het plangebied betreft globaal de locatie van het voormalige Groene Kruisgebouw op de hoek van de Zuides en de Grolloërstraat in Rolde. Het bestemmingsplan beoogt om hier 10 woningen in een woongebouw toe te staan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 743.