Ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9451GJ 41
Publicatiedatum
26-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’ met ingang van 26 april 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het ontwerp bestemmingsplan beoogt om acht appartementen bij het woon-zorgcentrum De Wenning mogelijk te maken na sloop van de woningen Grote Brink 34 en 36 te Rolde. De woningen Grote Brink 32 en 38 maken geen onderdeel uit van het plangebied. Het bestaande woon-zorgcentrum De Wenning aan de Molencamp te Rolde maakt wel deel uit van het plangebied.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 743.

Bijlagen