Ontwerp bestemmingsplan 'Parapluplan Geluidzone Avébe'

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
13-01-2021
Einddatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan 'Parapluplan Geluidzone Avébe'

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Parapluplan Geluidzone Avébe” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Met het paraplubestemmingsplan voor de geluidzone voor het fabriekscomplex van Avébe op het perceel Noordzijde 2 te Gasselternijveen wordt beoogd om deze zone op een correcte wijze planologisch te verankeren. Er is géén sprake van een wijziging van de zone, maar van een planologische bestendiging van de bestaande zone, waarmee een eenduidige regeling tot stand wordt gebracht. De huidige zone is versnipperd over meerdere bestemmingsplannen en sluit niet goed op elkaar aan. Zo is de zone in het bestemmingsplan ‘Gasselternijveen Dorp’ kleiner dan in de aangrenzende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ van gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Daarnaast zitten in deze buitengebiedplannen ‘witte vlekken’ vanwege het rijksinpassingsplan ‘Windpark De Drentsche Monden – Oostermoer’. Hier geldt deels nog een oud ‘papieren’ bestemmingsplan voor de zone en voor kleine delen is de zone abusievelijk wegbestemd door het inpassingsplan. 

Op de verbeelding van het paraplubestemmingsplan zal de gehele geluidzone, voor zover liggend op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze, worden opgenomen. Zo ontstaat een sluitende geluidzone. Overigens zal ook het gedeelte van de zone die op grondgebied van de gemeente Borger-Odoorn ligt gelijktijdig door die gemeente planologisch worden verankerd.

Informatief:

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan:

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.