Ontwerp bestemmingsplan Marwijksoord 2, tweede mestbassin ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9448XB 2
Publicatiedatum
13-10-2021
Einddatum
24-11-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan Marwijksoord 2, tweede mestbassin ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Marwijksoord 2, tweede mestbassin’ met ingang van 14 oktober 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIMARWIJKSOORD2-OB01
Het bestemmingsplan beoogt een tweede mestbassin planologisch toe te staan naast het bestaande mestbassin dat direct ten noordwesten ligt van het agrarisch bedrijf Marwijksoord 2 te Marwijksoord.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan kunt u hiervoor via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam) een afspraak maken. Bij geen gehoor kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0592 een terugbelverzoek indienen.