Ontwerp bestemmingsplan Kleinschalige windturbines buitengebied ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9461BH 1
Publicatiedatum
17-06-2020
Einddatum
29-07-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan Kleinschalige windturbines buitengebied ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines buitengebied’ met ingang van 18 juni 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIKLWINDTURBINES-OB01.

Het betreft een facetbestemmingsplan; de nu geldende ruimtelijke plannen blijven van kracht, maar er wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om onder voorwaarden bij agrarische bedrijven in het buitengebied van Aa en Hunze een kleinschalige windturbine toe te staan met een maximale ashoogte van 15 meter.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam).