Ontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ en bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
09-01-2019
Einddatum
20-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ met ingang van 10 januari 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook hieronder te raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BPLienstukkenZd-OW01).

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om een nieuwe woonwijk van 10 woningen mogelijk te maken ten zuiden van de straat Lienstukken te Grolloo.

Ter inzage

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge zienswijze willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 743.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij voor het bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ een anterieure (samenwerkings)overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben afgesloten. Dit ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het verhaal van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan, de verkoop van gemeentegrond aan de ontwikkelaar, de overdracht van het openbare gebied na realisatie van de woningen alsmede de verplichting tot het realiseren van starterswoningen.

Ter inzage

De anterieure overeenkomst ligt met ingang van 10 januari 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. De overeenkomst is gedurende deze periode ook hieronder te raadplegen, als bijlage van het ontwerp bestemmingsplan 'Grolloo, Lienstukken-Zuid’. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Bijlagen