Ontwerp bestemmingsplan Grolloo – Amerweg 62/64 ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcodes)
  • 9444TG 62
  • 9444TG 64
Publicatiedatum
29-03-2018
Einddatum
09-05-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Grolloo – Amerweg 62/64’ met ingang van 29 maart 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen op www.aaenhunze.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op enkele percelen behorend bij zowel Amerweg 62 als 64 te Grolloo. Met het plan wordt beoogd om een uitbreiding van het hier gelegen agrarisch bedrijf mogelijk te maken en om Amerweg 62 als plattelandswoning te bestemmen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 743.

Op deze procedure is de coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit betekent dat voor dit  bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen.

Bijlagen