Ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselternijveenschemond, tussen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9515PR 7
Publicatiedatum
07-07-2021
Einddatum
18-08-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselternijveenschemond, tussen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselternijveenschemond, tussen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105’ met ingang van 8 juli 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GNMTWDWARSDIEP-OW01
Met het bestemmingsplan wordt beoogd om hier twee nieuwe woningen toe te staan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan kunt u hiervoor via telefoonnummer 14 0592 een afspraak maken. De telefoniste zal dan aan een aanwezige beleidsadviseur ruimtelijke ordening vragen om een afspraak met u te maken.