Ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselte, Wevenakkersweg 3’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9462TG 3
Publicatiedatum
15-06-2022
Einddatum
27-07-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselte, Wevenakkersweg 3’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Gasselte, Wevenakkersweg 3’ met ingang van 16 juni 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.Wevenakkersweg3Gas-ON01.
Met het bestemmingsplan wordt beoogd om een agrarisch loonbedrijf te realiseren en een reguliere woning ter compensatie voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan kunt u hiervoor via telefoonnummer 14 0592 een afspraak maken. De telefoniste zal dan aan een aanwezige beleidsadviseur ruimtelijke ordening vragen om een afspraak met u te maken.