Ontwerp bestemmingsplan Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9443TN 5
Publicatiedatum
15-03-2018
Einddatum
25-04-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo met ingang van 15 maart 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp bestemmingsplan beoogt om Bungalowpark Boerhaarsveld aan de Warmenbossenweg te Schoonloo in zuidelijke richting uit te breiden met onder meer 11 recreatiewoningen en een nieuwe bedrijfswoning. Daarnaast voorziet het ontwerp bestemmingsplan in een juridisch-planologische regeling voor het bestaande bungalowpark. Op het bestaande bungalowpark zijn nu planologisch nog twee bedrijfswoningen mogelijk; het ontwerp bestemmingsplan beoogt op het bestaande bungalowpark nog slechts de bestaande bedrijfswoning te bestemmen, omdat de tweede bedrijfswoning beoogd wordt op het terrein ten zuiden van het bestaande bungalowpark.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 743.

Bijlagen