Ontwerp bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9458TB 34
Publicatiedatum
03-12-2020
Einddatum
14-01-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’ met ingang van 3 december 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerp bestemmingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BLOBALLOO34-OW01

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om een extra woning toe te staan ter compensatie van het afbreken van voormalige agrarische bebouwing op het perceel. De nieuwe woning zal gericht zijn op de Lienstukkenweg. Verder wordt splitsing van de bestaande woonboerderij in twee woningen via het bestemmingsplan beoogd.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam) of bij geen gehoor 14 0592.