Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Westdorperstraat 35 te Schoonloo

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9443TM 35
Publicatiedatum
02-02-2022
Einddatum
16-03-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Westdorperstraat 35 te Schoonloo

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde wijzigingsplan “Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt als gevolg van het verkeer op de “Westdorperstraat (N374)” ten hoogste 50 dB voor de, via splitsing, nieuw op te richten woning. Aangezien er redelijkerwijs geen doelmatige en/of effectieve maatregelen in de vorm van bron en overdracht mogelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde. 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 februari 2022 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het ontwerpbesluit met bijbehorend akoestisch onderzoek gedurende deze periode ook hieronder te raadplegen.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB  Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Voor het indien van een mondelinge zienswijze kan binnen bovengenoemde termijn een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 - 0592.

 

Ontwerp besluit hogere grenswaarde Westdorperstraat 35
Memo wegverkeerslawaai Westdorperstraat 35

Bijlagen