Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9463TH 45
Publicatiedatum
08-12-2021
Einddatum
19-01-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan “Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt als gevolg van het verkeer op de Stationsstraat ten hoogste 52 dB en als gevolg van het verkeer op de Autoweg N33 ten hoogste 50 dB voor de nieuw op te richten woning. Aangezien geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde. 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 december 2021 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het ontwerpbesluit met bijbehorend akoestisch onderzoek gedurende deze periode ook <hieronder> te raadplegen.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB  Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Voor het indien van een mondelinge zienswijze kan binnen bovengenoemde termijn een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0592) – 267 718.

Document: ontwerp besluit hogere grenswaarde
Document: akoestisch onderzoek; Geluidmeesters van 25 oktober 2021, rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Stationsstraat 45 te Eext (Ruimte voor ruimte), kenmerk 0009-W-21-T
 

Bijlagen