Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte’

Beschrijving

Vanwege de ligging van het plangebied acht de gemeente het gewenst om, in de lijn van ons welstandsbeleid, nadere eisen te stellen ten aanzien van beeldkwaliteit van het beeldkwaliteit van het hotel en de recreatiewoningen in combinatie met landschappelijke inpassing. Deze nadere eisen zijn verwoord in het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte’ en dienen, om rechtskracht te verkrijgen, formeel vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Na vaststelling geldt dit beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor bouwplannen gelegen binnen het plangebied, waarbij wordt opgemerkt dat de reeds ingediende aanvragen omgevingsvergunningen passend zijn binnen de gestelde beeldkwaliteitscriteria.

Ter inzage

Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 25 maart 2021, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan "Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte” gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is <hieronder> te raadplegen. 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte’ naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) – 26 77 18 of via gebels@aaenhunze.nl.
 
Ontwerp Raadsbesluit- Vaststelling BP Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte
Ontwerp beeldkwaliteitsplan Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte
Ontwerp beeldskwaliteitsplan Bosweg Gasselte Mem Landschappelijke inpassing parel op het Gasselterveld op de Hondsrug
 

Bijlagen