Ontwerp ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 te Kostvlies’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
20-12-2018
Einddatum
31-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het  ontwerp ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 te Kostvlies’’ met ingang van donderdag 20 december 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het plan

Het ontwerp wijzigingsplan beoogt om de bedrijfsbestemming van Verlengde Grensweg 2 te Kostvlies te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ vanwege bedrijfsbeëindiging. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is hiervoor een bevoegdheid opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen. Hiervan willen burgemeester en wethouders nu gebruik maken naar aanleiding van een aanvraag door de eigenaar van het perceel.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMROcodering NL.IMRO.1680.BUIVERLGRENSWEG2-OW01.

Belanghebbenden kunnen met ingang van 20 december 2018 gedurende zes weken bij voorkeur schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Onder vermelding van het zaaknummer: 208972. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 54.

Bijlagen