Ontwerp ‘Wijzigingsplan Buitengebied, Klaassteenweg 4 te Marwijksoord’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9448TA 4
Publicatiedatum
18-10-2018
Einddatum
28-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp 'Wijzigingsplan Buitengebied, Klaassteenweg 4 te Marwijksoord’ met ingang van 18 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerp wijzigingsplan beoogt om de agrarische bedrijfsbestemming van Klaassteenweg 4 te Marwijksoord te wijzigen in de bestemming ‘Wonen – Voormalig Boerderijpand’. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is hiervoor een bevoegdheid opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen. Hiervan willen burgemeester en wethouders nu gebruik maken naar aanleiding van een aanvraag door de eigenaar van het perceel.

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen onder aan deze pagina en de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen met ingang van 18 oktober 2018 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (Dhr. Van Dam).

Bijlagen