Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Publicatiedatum
30-03-2022
Einddatum
11-05-2022
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken 
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan 
voor te bereiden ten behoeve van de herstructurering van de deelgebieden C en D van de Wijk van de Toekomst in Gieten. 

De voorgenomen herstructurering voorziet in de realisatie van 52 nieuwe duurzame woningen, waarvan 46 levensloopbestendige woningen, en de verbouw van 4 rijwoningen tot 2-onder-een-kapwoningen aan de Brummelkamp, Kerspelstraat, Dingspelstraat, Holtwal en Markescheiding in Gieten. Er worden 60 bestaande huurwoningen en 20 garageboxen gesloopt. Met het plan wordt een verbetering van de stedenbouwkundige structuur bewerkstelligd en een forse kwaliteitsimpuls aan de woningvoorraad gegeven.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Aan de provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa’s en enkele diensten van het Rijk wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te reageren op dit voornemen.  

Daarna zal er aan een ieder gelegenheid worden geboden om over een ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis worden gegeven van het ontwerpbestemmingsplan.