Ontwerpverordening Nadeelcompensatie ter inzage

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Publicatiedatum
24-11-2021
Einddatum
05-01-2022
Kaart behorende bij: Ontwerpverordening Nadeelcompensatie ter inzage

Beschrijving

Wat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten de ontwerpverordening Nadeelcompensatie Aa en Hunze 2022 in procedure te brengen en ter inzage te leggen. Tijdens de termijn dat de ontwerpverordening ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze indienen over deze verordening.

Toelichting

De Omgevingswet treedt waarschijnlijk in 2022 in werking. In de Omgevingswet is een nieuwe regeling over nadeelcompensatie opgenomen. De nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet sluit aan op de vernieuwde regeling in de Algemene wet bestuursrecht. Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Deze schade kan bijvoorbeeld optreden bij langdurig afsluiten van een straat voor het vervangen van de riolering of het bouwen van een nieuwe brug. Heeft een inwoner of een bedrijf hierdoor schade geleden, dan mag hij de gemeente vragen om deze schade te vergoeden. Het gaat dan over schade boven het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico dat iemand onevenredig zwaar treft. 
Ook planschade wordt onderdeel van de nieuwe regeling nadeelcompensatie uit de Omgevingswet. Bij planschade gaat het om een waardevermindering van het perceel, doordat de gemeente de bestemming van een perceel in de omgeving heeft gewijzigd.
De verordening is in ontwerp gereed en komt voor 6 weken ter inzage te liggen.

Ter inzage

De ontwerpverordening Nadeelcompensatie Aa en Hunze 2022 ligt van donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 ter inzage.

Zienswijzen

Binnen de termijn dat de ontwerpverordening ter inzage ligt kunt u uw zienswijze digitaal indienen bij het college van Burgemeester en wethouders via email adres: gemeente@aaenhunze.nl

U kunt uw zienswijze ook per post indienen via: Postbus 93, 9460 AB Gieten, telefoonnummer 14 0592.
 

Bijlagen