Kennisgeving besluit Archeologische Monumentenvergunning

Type bekendmaking
aanlegvergunning
Status
ter informatie
Publicatiedatum
15-09-2021
Einddatum
27-10-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving besluit Archeologische Monumentenvergunning

Beschrijving

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, maakt bekend dat zij in het kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de wet Algemene wet bestuursrecht een archeologische monumentenvergunning heeft verleend voor:

Het legaliseren van grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een betonnen fietspad en in het kader daarvan alsnog uitvoeren van archeologisch onderzoek op het perceel kadastraal bekend: Anloo K-1887 (monumentnummer 522161/Locatie Strubben Kniphorstbos) te Anloo, gemeente Aa en Hunze

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage met ingang van 16 september 2021 tot en met 
28 oktober 2021 tijdens openingstijden van het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken gedurende deze periode ook te raadplegen via de website: www.aaenhunze.nl onder ‘bekendmakingen’.

Rechtsbescherming

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan schriftelijk beroep ingesteld worden bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, onder vermelding van: beroep besluit monumentenvergunning voor monumentnummer: 522161 / Locatie Strubben Kniphorstbos.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. De griffier van de rechtbank kan u informeren over de hoogte daarvan en over de wijze van betaling.

 

Vergunning archeologisch monument 522161 Locatie Strubben Kniphorstbos

Bijlagen