Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 25 te Eext”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Anloo W 351
Publicatiedatum
13-09-2018
Einddatum
24-10-2018

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 4 september 2018 het wijzigingsplan “Buitengebied, Stationsstraat 25 te Eext” ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 55.7.1. en artikel 70 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied".

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor de ten behoeve van de ‘afsplitsing’ van de huidige bedrijfswoning aan het recreatiebedrijf ‘De Hondelhoeve' op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie W, nr. 351 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Stationsstraat 25 te Eext en zal de bestemming ‘Wonen – Voormalig boerderijpand’ gaan verkrijgen. 

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 13 september 2018 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aangezien geen zienswijzen ingediend zijn tegen het ontwerp wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Bijlagen