Zonnepark, Hunzeweg 41 te Nieuw Annerveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9657PC 41
Publicatiedatum
18-05-2017
Einddatum
28-06-2017

Beschrijving

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark van ca. 2 ha. aansluitend aan Hunzeweg 41 te Nieuw Annerveen.

Vastgestelde omgevingsvergunning:

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12, lid 1a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning is verleend voor:

  • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en/of beheersverordening, bouwen bouwwerk en inrichting milieu neutraal veranderen
  • Nieuw Annerveen, Hunzeweg 41, het oprichten van een zonnepark (verzonden 16 mei 2017).

De omgevingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met alle daarbij behorende stukken gelijktijdig gedurende een periode van zes weken ter inzage hebben gelegen. Dat was in de periode van 9 februari 2017 t/m 22 maart 2017. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingekomen.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 11 mei 2017 besloten de definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunning en de definitieve verklaring van geen bedenkingen met alle daarbij behorende stukken liggen met ingang van 18 mei 2017 gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten ter inzage. Daarnaast is de omgevingsvergunning en het vaststellingsbesluit ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep omgevingsvergunning:

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit overeenkomstig art. 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage is gelegd. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 150, 9700 AD  GRONINGEN.

De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Mogelijkheid indienen verzoek om voorlopige voorziening:

Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestreden besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.