Omgevingsvergunning natuurontwikkeling Bonnerklap

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
24-07-2014
Einddatum
04-09-2014
Bekendmaking [object Object]

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3:44, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met afdeling 3.4 Awb en artikel 3.12, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat aan het Waterschap Hunze en Aa’s met toepassing van artikel 2.10 en artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3˚ Wabo omgevingsvergunning is verleend voor het herinrichten van het gebied Bonnerklap als natuurgebied.

Het plangebied van het Inrichtingsplan Natuurontwikkeling Bonnerklap ligt ten noordwesten van Gieterveen. Het gebied wordt noordelijk begrensd door de N33 en zuidelijk loopt de grens van het plangebied ten hoogte van de bocht in de Herenweg-Zuid. Het plan voorziet in het herstel van de middenloop van de Hunze en De Beek door het toepassen van hermeandering en de aanleg van brede beekdalvormige natuurzones. 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op:   

  • het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, art. 2.1, eerste lid, onder c Wabo (de gronden worden gebruikt voor natuurontwikkeling);    
  • een bouwactiviteit, art. 2.1, eerste lid, onder a Wabo (het bouwen van een prefab klepstuw langs de Herenweg noord en het aanbrengen van een vispassage en het aanbrengen van 7 visdrempels).

Ter inzage

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 24 juli 2014 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. De omgevingsvergunning is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Omdat tegen de ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend, kan met ingang van de dag na die waarop de omgevingsvergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken enkel beroep worden ingesteld bij de rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Aa en Hunze kenbaar te maken.  

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank te Groningen is ingediend, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Procedure

[object Object]