Omgevingsvergunning Visiegebied Gasselterveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
23-06-2016
Einddatum
04-08-2016
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van het bouwen van 2 bedrijfswoningen, een receptiegebouw en een schuur op het perceel Bosweg (ong.) in Gasselte.

Ter inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juni 2016 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze (Spiekersteeg 1) in Gieten.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.
Met ingang van de dag na die waarop de omgevingsvergunning ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning kenbaar heeft gemaakt
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Op deze procedure is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit betekent dat voor een tweetal ruimtelijke besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen (zie ook Vaststelling bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld).

Bijlagen