Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Bouwen bouwwerk, Gasselte, Bosweg ongenummerd

Type bekendmaking
voorbereidingsbesluit
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9462TA
Publicatiedatum
15-10-2015
Einddatum
25-11-2015
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen voor:

Bouwen bouwwerk:

  • Gasselte, Bosweg ongenummerd, bouwen 2 bedrijfswoningen, een receptiegebouw en een schuur

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten.

Zienswijzen

Gedurende de ter inzage termijn van 6 weken kunt u uw zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 93, 9460 AB Gieten.

Op deze procedure is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit betekent dat voor alle ruimtelijke besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van de uitvoering van de plannen (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen (zie ook de publicatie bestemmingsplan ‘Visiegebied Gasselterveld’).

Bijlagen