Bestemmingsplannen

Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze.

Geldende bestemmingsplannen

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

In procedure

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Het geeft duidelijkheid of er gebouwd mag worden, hoe groot het mag worden en hoe gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan regelt wat er maximaal is toegestaan. Als ergens gebouwen zijn toegestaan, dan mag de eigenaar er ook voor kiezen zijn grond onbebouwd te laten. Een bestemmingsplan is een juridisch bindend plan voor burgers en overheid. Een bestemmingsplan geldt als toetsingskader voor omgevingsvergunningen (bouwplannen). Het geeft een beeld van (de te verwachten) ontwikkelingen voor gebouwen en grond.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, planregels en verbeelding.

Planregels

In de planregels staat hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. Er staat of er gebouwd mag worden en hoe groot het mag zijn. Ook kent de planregels soms verbodsbepalingen.

Verbeelding

De verbeelding is eigenlijk een kaart/tekening die de situatie weergeeft. De verbeelding (kaart) geeft weer welke bestemmingen er in een bepaald gebied of een specifiek adres zijn.

Toelichting

In de toelichting vindt u uitgebreidere informatie over de afspraken in het bestemmingsplan. De toelichting dient als onderbouwing voor de gemaakte keuzes in een bestemmingsplan. In de toelichting worden eventuele ontwikkelingen in het plangebied toegelicht en wordt inzicht gegeven in de uitvoerbaarheid er van. De planopzet wordt verduidelijkt. Ook komen de relevante beleidskaders en milieuaspecten aan bod.

Digitaliseren bestemmingsplannen

Per 1 januari 2010 is het verplicht om bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. De publicatie van het ter inzage leggen van het ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplan moet ook digitaal. Het bestemmingsplan moet eveneens gedurende de werkingsduur (10 jaar) digitaal raadpleegbaar zijn. Actuele (ontwerp- en vastgestelde) bestemmingsplan zijn te vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl.