Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Hoogte der Heide 17

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan Hoogte der Heide 17 in Gasselte. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Bij de genoemde locatie wordt het verkeersbord E06  aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met daaronder op een onderbord het kenteken van de aanvrager.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 279622.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de datum waarop het bezwaar is geschreven;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden (redenen) van het bezwaar.