Gat van Homan Fré

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een geslotenverklaring aan de zandweg en gedeelde van de Schapendrift nabij het Gietenerveld naar het Gat van Homan Fré. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Bij de genoemde locatie zal in de periode februari, maart, april tussen de tijden 19:00-07:00;het verkeersbord C1 aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 2023-017719.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de datum waarop het bezwaar is geschreven;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden (redenen) van het bezwaar.