Verkeersbesluit Broek 3a Gieterveen

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
melding
Publicatiedatum
25-08-2021
Einddatum
06-10-2021
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit Broek 3a Gieterveen

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen t.b.v. elektrisch laden aan de Broek 3a te Gieterveen. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Bij de genoemde locatie wordt het verkeersbord E06 aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 298229.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

a. naam en adres van de indiener;
b. de datum waarop het bezwaar is geschreven;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden (redenen) van het bezwaar.