Prioritering

Gladheidbestrijding vindt niet plaats op álle verhardingen in beheer van de gemeente Aa en Hunze. Een vuistregel is dat zo mogelijk binnen 350 meter vanaf elke woning er een gestrooide route beschikbaar is.

Bij zware sneeuwval of ijzel is het niet mogelijk om de gladheid op deze routes in kort tijdbestek te bestrijden. Er moeten dan prioriteiten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. Bij plaatselijke gladheid, in een deel van de gemeente, wordt afgeweken van de prioriteiten en bepaalt de gladheidcoördinator eventueel in overleg met de hulpdiensten de te strooien wegen of weggedeelten. Met de aangrenzende wegbeheerders c.q. gemeentes zijn afspraken gemaakt over het strooien van wegen die overlopen van de ene gemeente naar de andere.

Wegen zijn in te delen aan de hand van de functie van de weg. Aan de hand van deze functies kan er volgorde, van de te strooien wegen, worden bepaald. Met deze volgorde wordt getracht de hulpverleningsdiensten, busdiensten en de burger optimaal te bedienen bij het veilig gebruiken van het wegennet. De prioriteit van onderstaande wegen neemt naar beneden af.

Hoofdverbindingswegen en busroutes
Brandweerkazernes
Fietspaden
Schoolroutes
Erftoegangswegen
Industrieterreinen
Winkelcentra
Wegen buitengebied
Woonstraten

 

Daarnaast heeft de gemeente Aa en Hunze op basis van verkeerintensiteiten en technische mogelijkheden de prioriteiten vastgelegd. De gemeente Aa en Hunze hanteert hiervoor twee routes, namelijk een eerste route en een tweede route.