Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

In de winterperiode kan de verharding onder bepaalde weersomstandigheden glad worden. Op deze pagina leest u meer over onze gladheidbestrijding.

Gladheid treedt op als de temperatuur van het wegdek onder het vriespunt is én er vocht aanwezig is op het wegdek. Er zijn verschillende typen gladheid: Bevriezing van natte weggedeelten, condensatie en/of aanvriezende mist, neerslag in de vorm van sneeuw, neerslag in de vorm van ijzel. Door deze gladheid neemt de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen af. Tevens wordt de deelname aan het verkeer minder veilig. Door middel van gladheidbestrijding wordt de bereikbaarheid zo veel mogelijk gehandhaafd of hersteld en onveilige situaties zo veel mogelijk voorkomen. Hierbij is het de uitdaging om gladheid geen kans te geven, bijvoorbeeld door te strooien voordat de gladheid zich inzet. De gemeente heeft als wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid. De wegen moeten in veilige staat verkeren, bijvoorbeeld door tijdig onderhoud te plegen. Wat betreft gladheidbestrijding heeft de gemeente alleen een inspanningsverplichting. De gemeente Aa en Hunze kent twee methodieken van gladheidbestrijding, preventief en curatief.

Prioritering

Gladheidbestrijding vindt niet plaats op álle verhardingen in beheer van de gemeente Aa en Hunze. Een vuistregel is dat zo mogelijk binnen 350 meter vanaf elke woning er een gestrooide route beschikbaar is.

Bij zware sneeuwval of ijzel is het niet mogelijk om de gladheid op deze routes in kort tijdbestek te bestrijden. Er moeten dan prioriteiten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. Bij plaatselijke gladheid, in een deel van de gemeente, wordt afgeweken van de prioriteiten en bepaalt de gladheidcoördinator eventueel in overleg met de hulpdiensten de te strooien wegen of weggedeelten. Met de aangrenzende wegbeheerders c.q. gemeentes zijn afspraken gemaakt over het strooien van wegen die overlopen van de ene gemeente naar de andere.

Wegen zijn in te delen aan de hand van de functie van de weg. Aan de hand van deze functies kan er volgorde, van de te strooien wegen, worden bepaald. Met deze volgorde wordt getracht de hulpverleningsdiensten, busdiensten en de burger optimaal te bedienen bij het veilig gebruiken van het wegennet. De prioriteit van onderstaande wegen neemt naar beneden af.

Hoofdverbindingswegen en busroutes
Brandweerkazernes
Fietspaden
Schoolroutes
Erftoegangswegen
Industrieterreinen
Winkelcentra
Wegen buitengebied
Woonstraten

 

Daarnaast heeft de gemeente Aa en Hunze op basis van verkeerintensiteiten en technische mogelijkheden de prioriteiten vastgelegd. De gemeente Aa en Hunze hanteert hiervoor twee routes, namelijk een eerste route en een tweede route.

advertentie gladheid

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘advertentie gladheid’, 28 november 2022, pdf, 1MB